20,10 

Koszyk

Bezpieczne zamówienie
1
Twój koszyk

Polityka Prywatności


Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nasbardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajda Państwo szczegółowe informacje dotyczące postepowania zPaństwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: SYMA Małgorzata Mróz Sylwester Mróz Spółka Cywilna, JasnaRola 36/12, 61-609 Poznań

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
RODO nadaje Klientom przedmiotowe uprawnienia. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne inie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdyKlient będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie  przesłać oświadczeniewoli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby Administratora.
Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
1.Klient, którego dane dotyczą, jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są daneosobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
cele przetwarzania;kategorie odnośnych danych osobowych;informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostanąujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,kryteria ustalania tego okresu;informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesieniasprzeciwu wobec takiego przetwarzania;informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacjeo ich źródle;informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania,a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której danedotyczą.Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której danedotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46,związanych z przekazaniem.Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zawszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę wrozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się okopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogąelektroniczną.

Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.
Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danychosobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawożądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Abysprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej sklepuinternetowego.

Prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
Klient sklepu, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) maprawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator maobowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędneprawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobecprzetwarzania;d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lubprawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;f)  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art.8 ust. 1.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc poduwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformowaćadministratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęliwszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:a)      do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;b)      do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwaczłonkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;c)      z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art.9 ust. 3;d)      do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celówstatystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lubpoważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lube)      do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowychoraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO.
a) Klient sklepu akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w dostępnych na stronie sklepu internetowegoformularzach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,b) Klient sklepu ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzezzaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie sklepuinternetowego,c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek odmomentu wycofania zgody,d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalszekorzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawemprzed jego cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególnąsytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniana podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże onistnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolnościosoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wdowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiegomarketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danychosobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którymmowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba,której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystującychspecyfikacje techniczne.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych namocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadaniarealizowanego w interesie publicznym.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
realizowany na podstawie art. 18 RODO.

1 Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następującychprzypadkach:a) Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowisprawdzić prawidłowość tych danych;b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której danedotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d) Klient, którego dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czyprawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której danedotyczą.

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiemprzechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lubpaństwa członkowskiego.Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądałaograniczenia na mocy ust. 1.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym siędo odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te daneosobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy wmyśl art. 6 ust. 1 lit. b); orazb) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by daneosobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie mazastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.Klientowi przysługuje  również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresienaruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej jeśli jest to niezbędne do doręczenia zamówionychproduktów. Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwemprzed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam na adres kontaktowy lub do firmy kurierskiejstosownej wiadomości.
Copyright © 2022 frost-opakowania.pl
menuchevron-downarrow-right